Юлен 

Адрес:  
Град:  
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Пирински регион
Юлен
Описание:
Юлен е името на резерват, разположен в Национален парк Пирин.
Създаден е през 1994 г. и има територия с площ 3156 хектара.
Резерватът е създаден с цел наблюдение на растежа на различни алпийски и високопланински растителни видове, без влиянието на човека върху тях. Основна задача на резервата е също защитата на редките растителни и животински видове, които се срещат на територията на резервата. Юлен се намира между 1600 и 2850 м надморска височина. В резервата могат да се видят различни скални форми образувани вследствие промяната на климата. Скалната основа на резервата е изградена основно от гранит и гранитогнайс. В отделни части се срещат скали изградени от карбонатно-силициева свита. Има голямо разнообразие от водни басейни. На територията на Юлен са множество езерни групи и комплекси - Василашките, Типитцките, Стражишките, Полежанските,
Дисилишките езера, както и няколко отделни езера. Тези езера дават началото на няколко малки реки.
Климатът е планински, което се дължи на голямата надморска
височина на Юлен. Почвите са предимно кафяви горски и планински ливадни почви. От особено значение  са вековните гори от бяла мура, бял бор, обикновен смърч и ела. Срещат се също и отделни групи и единични дървета от черна мура. На територията на резервата са установени над 700 вида висши растения, от които четиресет и четири са включени в Червената книга на България. Срещат се също и цъвтящите видове планински божур, нарцисовидна съсенка и златиста кандилка. Установени са видове, които са съществували още по време на ледниковия период - черен емпетрум и разпростряна сибалдия. Освен това се срещат и шиполист, слоново хоботниче, скална острица и други. Резерват Юлен има сравнително богат животински свят.
От бозайниците се срещат кафява мечка, вълк, дива коза и други.
От най-голямо значение са птиците, които са най-многобройните представители на фауната в резервата. Характерни представители на птиците са синигер, кълвач, сокерица, глухар и балкански кеклик и други. На територията на резерват Юлен са намира антична крепост, която представлява интерес за туристите. Крепостта е разположена на около 12 км от град Банско.
В района на крепостта са правени археологически разкопки и е установено, че укреплението датира от преди Римската империя да завладее тези земи.
Крепостта е дълга близо 100 м, а е широка между 25 и 40 м. От укреплението се е запазил невисок зид от северната стена на крепостта. Намерени са също и части от ръчно изработени глинени съдове.
Детайли
Price

Printed from - Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz