Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Природен парк Русенски лом  

Hits: 9398
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Русенски Лом е природен парк в България, разположен на около 20 километра южно от Русе. Паркът е наречен на река Русенски Лом - последния десен приток на река Дунав. Той е един от десетте природни парка на България. На 26 февруари 1970 г. районът е обявен за народен парк с площ от 22 267 декара. Територията на народния парк се намирала по поречията на реките Баниски (Мали) Лом, Черни Лом и Бели Лом. През 1986 г. Комисията по опазването на околната среда към Министерския съвет внася предложение за прибавянето към територията на народния парк на още 27 362 декара като по този начин територията на парка да стане 49 629 декара. Границите на парка, които са валидни и днес, са приети през 1989 г. Територията на природния парк е 3260 хектара. През 1989 г. е изготвен и цялостен проект за стопанисването и опазването на териториите, които са включени в парка.
   При образуването на характерния релеф на Дунавската равнина основна роля играе образуването на Алпо-Хималайската планинска система. Стара планина е част от тази планинска система. На това се дължи релефното разнообразие на дунавската равнина и в частност на териториите на природен парк Русенски Лом. Образували са се множество пещери и други карстови образувания. За териториите с варовикова основа е характерно изключително разнообразие на биологичния свят. Причина за разнообразието на живата природа в парка е и специфичния климат на района.
  Поради малката надморска височина на природния парк най-разпространени са широколистните гори. Иглолистните видове са слабо представени. Особен интерес представлява келявия габър.Други разпространени широколистни дървета са драката и акацията. Освен това се срещат и видовете цер, благун, зимен дъб, космат дъб, липа, явор, ясен и др. На територията на природен парк Русенски Лом се намира единственото находище на Сибирска телчирка и Диекианов лопен в България. Особен интерес представляват ендемичните видове, които се срещат тук. Установени са един български и пет балкански ендемични растителни видове. Характерен представител на степната растителност е Йоановото коило. По ливадите и поляните, които се намират в парка са установени над 700 вида висши растения. Тук се срещат и голям брой редки и застрашени от изчезване видове. Значителен е броят на растенията, които присъстват в Червената книга на България.Срещат се много птици, които са застрашени в цяла Европа. От 90-те вида бозайници на територията на България, в долината са установени 70.
  Най-старите следи от човешко присъстване в местността датират от старокаменната епоха.
 
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter