Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Витаново  

Hits: 9882
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Родопски регион
Витаново
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Витаново е резерват в природен парк Странджа. Намира се на девет километра от Малко Търново и на пет от село Бръшлян. Площта на резервата е 754,5 хектара. На територията му се срещат 462 вида висши растения, 421 вида тревисти растения, 26 ендемити. Характерни за флората на резервата са горите от източен бук и източен горун, благун, обикновен габър. Природни забележителности са карстовите извори и пещерите. Добре проучена е Братановата пещера. През 50-те години 20 век в района е имало масова сеч с цел прекарване на железопътна линия. В миналото вероятно е имало мечки, ако се съди по имената на местностите: Мечи дол, Мечкобиево, Мечовите поляни, р. Голям мечи дол, р. Малък мечи дол. Типичен горски резерват, разположен по северните и североизточно-източните склонове на главното Резовско било в българската част на Странджа, по самата българо-турска граница. Попада в землището на гр. М. Търново. Създаден е с цел да бъдат опазени първичните гори от източен бук и характерната за тази част на Странджа флора и фауна. Тук са установени 51 вида дървета и храсти и 411 вида тревисти растения. Широколистните гори са представени от съобщества на източен бук и обикновен габър, бодливия залист, мушмула и съвсем ограничено лавровишнята, колхидският джел и калуната. Чистите букови насаждения заемат едва 7.9% от горските съобщества и са разположени по влажните долове и долните части на склоновете със северно изложение. Малко над тях са смесените буково-габърови-източногорунови гори (в горните течения на доловете). С най-голямо разпространение по площ са буково-източногоруновите гори. По отношение на възрастта преобладаващата част от насажденията е между 90 и 110 години. Естествените насаждения във Витановските гори в миналото са се изсичали усилено, особено през 50-те години на ХХ век, когато е била построена горска ЖП-линия, въжени линии и чакълест път. Първоначално са изработвани траверси и едра дървесина, впоследствие са добивани дърва. В началото на 70-те години на територията на днешния резерват всякаква сеч е била прекратена. В момента опасност от антропогенно въздействие върху резерватната територия не съществува. Достъп до нея имат само граничната полиция и научни работници. По време на семеносни години се допуска събирането на семена от елитни дървета. На територията на резервата има няколко природни забележителности, най-известна от които е Братанова пещера в м. Братанови чатарлъци. В по-далечно минало в този район вероятно е имало мечки, ако се съди по местната топонимия: Мечи дол, Мечкобиево, Мечовите поляни, р. Голям мечи дол, р. Малък мечи дол. Витаново е с площ от 754,5 ха се намира между град Малко Търново и село Бръшлян. Отличава се с по-голяма надморска височина /до 650 м/. 40% от горите са източно-букови със средна възраст над 100 г. Установени са 462 вида висши растения. Резерватът има висока консервационна стойност - в него се опазват ефективно популации на 26 терциерни реликти и 9 балкански ендемити. Преобладава средиземноморските флорни елементи. Голямо богатство са карстовите извори в Голямо и Малко Айдере и пещерните образувания /Братанова пещера/.
 
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter