Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Мантарица  

Hits: 7556
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Родопски регион
Мантарица
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Резерватът се намира в Западните Родопи (41 "58' с.ш. и 24 2 и.д.) в землището на с. Ракитово, като обхваща местностите Петлите, Кайнаците и Мантарица. Разположен е северно от най-високия в тази част на Родопите връх — Голяма Сюткя (2186 т). На северозапад и север се спускат много други била, които очертават водосборните басейни на реките Бежаница, Чукура, Хремчица и Стара река. Най-характерното било в района е Пашино бърдо — вододел между реките Хремчица и Стара река. Билото Харманите е вододел между Стара река и дола Тупавиците. Спуска се на север и през седловината Цигов чарк продължава до стената на язовир „Батак". Друго централно било е Каркария. На юг и запад от него се спускат много къси и стръмни била, очертаващи малки водосбори и долове, които се вливат в Дорковска река или в Ели дере. Характерни са също билата Лома-Талпиците-Компанията, Здравец-Къшлата и Здравец-Стъпката, които започват от м. Стамашови ниви.
    С обширните си билни заравнености релефът на резервата е типичен за Западните Родопи. В района има и много карстови форми.
    По-голямата част от резервата попада в среднопланинскятя подобласт на планинската климатична област. Само най-високите части са във високопланинската климатична подобласт. Средногодишните температури са 8—10 С. Средните януарски температури са отрицателни  -  обикновено под – 2°С, а средните юлски – 14 – 16 С. Годишната сума на валежите е около средната за страната 550–700mm.
Хидрологичната мрежа е гъсто разчленена, често с големи наклони на надлъжните профили и с променлив воден отток. Най-голяма река е Ели дере. Всички останали реки в района са нейни десни притоци. Изключение е долът Тупаниците, който се влива в язовир „Батак" при Цигов чарк. Водите, които текат на север от Пашино бърдо, чрез много долове се събират в Стара река.      
    Специални проучвания на флората и на фауната в резервата не са правени, поради което не е известен целия видов състав. Най-разпространен е Смърчът (Picea abies), но чистите смърчови гори са малко. Най-често смърчът се придружава от Ела (Abies alba), от Бук (Fagus sylvatica) и от Бял бор (Pinus sylvestris).
Почти всички смърчови гори са 100—130-годишни. Пълнотата им е 0,5—0,8. Дърветата са много високи. Средно височината им се движи между 22 и 27 т, но отделни дървета достигат над 40 т. На второ място по разпространение след смърча е елата, което е рядкост за иглолистните гори в нашата страна, защото почти навсякъде тя отстъпва на смърча и на белия бор. Еловите гори са в много добро състояние. Средната възраст на дърветата е от 90 - 100  до 130 – 140 години. По височина на стъблата тези гори не отстъпват на смърчовите.
    Чисти елови гори почти не се срещат. Преобладават елово буковите и елово-буково-смърчовите. След тях са елово-смърчово-буковите. Понякога елата се придружава и от бял бор, Трепетлика (Populus trmula).    На трето място по разпространение в Мантарица са горите, в които преобласава букът. Той също не образува чисти съобщества, а се придружава обикновено от ела или от ела и смърч. Единично или на групи в буковите гори може да се види още бял бор, трепетлика или ива. Буковите гори са много стари (100—150 години). Поради липса на флористични проучвания не може да се дадат данни за храстовата и тревната растителност.
    В резервата са разпространени едри бозайници, характерни за нашите гори — благороден Елен (Cervus elephas), Сърна (Capreolus capreolus), Дива свиня (Sus scropha) също и Мечка (Ursus arctos).
Първоначално резерватът е обявен, за да бъде запазен застрашеният от изчезване глухар, но в резервата птичият свят е доста разнообразен. Обхваща части от местностите "Петлите", "Кайнаците" и "Мантарица". Характерен родопски ландшафт с просторни поляни сред вековни букови и смесени иглолистни гори от ела и смърч. Някои дървета достигат височина 40м. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
5. потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени над 25 на сто вследствие на природни бедствия и каламитети. Близо до резервата се намират хижите ‘’Преспа’’ и ‘’Свобода’’.Населените места около резервата са гр.Ракитово, гр.Батак, гр. Белица , гр. Пазарджик и гр. Велинград.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter