Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Червената стена  

Hits: 8344
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Родопски регион
Червената стена
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Червената стена е типичен ботаничен резерват, създаден да съхрани флористичното богатство на Чернатишко- Преспанския район в средния дял на Родопите. Резерватът е обявен през 1962 г. с обща площ 229,5 ха на мястото на заличения през 1956 г. резерват "Бачковски манастир". По-късно територията три пъти е разширявана и днес обхваща 3029 ха, разположени в землищата на с. Бачково, с. Добростан и община Лъки. През 1977 г. резерватът е включен в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО "Човекът и биосферата". Коренната растителност в района на резервата, представена в миналото от ксеротермни черноборови и дъбови гори, е унищожена. Впоследствие се е формирала значително по-богата ксеротермна флора, в изграждането на която първостепенна роля играят реликтните съобщества от черен бор (210 ха). Значително присъствие в първичната растителност на резервата имат и съобществата на обикновен габър, горун, обикновен бук и воден габър. Елемент на естествената растителност са и ценозите на балканския ендемит остролистна (борисова) ела. Резерват "Червената стена" се отличава с изключително разнообразие от растителни видове, обусловено от специфичното съчетание от геоложка история, геоморфоложки образувания и климатични условия на Родопите. В него са установени 645 вида висши растения и по концентрация на таксони той заема първо място сред изследваните досега подобни защитени територии в България. Тук се съхраняват находищата на много редки и уникални по своята природа растения. Едни от тях са реликтите - видове, възникнали много отдавна в други геологични епохи и запазени до днес - силивряк, венерина пантофка, пълзя ща гудиера, недоразвит лимодорум и др. Едновременно с това в резервата се намират находищата на видове, които се срещат само в Родопите (локални ендемити) - родопско омразниче. Тук се срещат и видове, разпространени само в България (български ендемити) - родопска мерендера, декоративен лопен или само на Балканския полуостров (балкански ендемити) - родопска самогризка, родопска горска майкя, веленовски дебелец, гризебахова теменуга и др. В резервата са установени общо 96 растителни ендемични видове и подвидове. От срещащите се на територията на резервата растения - тридесет и осем вида са включени в "Червената книга на България" - пет с категорията "застрашен", а останалите - с "рядък", като 21 от тях са балкански ендемити. Почти всички са включени в европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения (IUCN) и са защитени от българското законодателство. Резерватът е известен и с богатото разнообразие на орхидеи. От срещащите се 47 вида в Родопите тук са открити 27. Резерватът е най-южното находище в Европа на орхидеята венерина пантофка - реликтен вид, защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Вписан в европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения като "уязвим". Среща се изключително рядко с единични екземпляри на просветлени места в буковия и иглолистния пояс (между 1000-1500 м надморска височина). Резерват "Червената стена" е много интересен в орнитологично отношение. От установените тук 63 вида птици 17 са включени в "Червената книга на България". Резерватът предоставя подходя щи условия за гнездене и изхранване на дневни грабливи птици - обикновена ветрушка, малък орел, кръстат орел, обикновен мишелов, скален орел, белоопашат мишелов, осояд и др. В неговата територия са наблюдавани лещарка и пъстър скален дрозд, а по скалните масиви около хижа "Марциганица" гнезди жълтоклюна гарга. Голяма е числеността и на гарвана - около 20 двойки. Херпетофауната в резервата е представена предимно от стенен гущер, зелен гущер, голяма крастава жаба. Интерес предизвиква намирането на змията-пясъчница и видове, характерни за Средиземноморието - гръцка дългокрака жаба и македонски гущер.Бозайниците са представени от сърна, благороден елен, диво прасе, мечка, дива коза и др. Основните проблеми в резерват "Червената стена" са свързани предимно с многобройните туристи, преминаващи по основните за тази част от Родопите туристически маршрути: хижа "Марциганица" - Бачковски манастир и с. Бачково - връх Безово. Отбелязани са и нарушения на режима в резервата, свързани с бракониерство, бране на лечебни растения и паша в близост до селата Бачково и Добростан. През последните години сериозна опасност са и горските пожари, предизвикани от силното засушаване и запалването на огньове на забранени за това места. При възникналите пожари през 2000 г. сериозно бяха засегнати общо 1095 дка от резервата (775 дка гори и 320 дка треви и храсти).
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter