Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Купена  

Hits: 6703
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Родопски регион
Купена
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Разположен е на северните склонове на Родопите на около 3 км югоизточно от Пещера. Обхваща територии с надморска височина от 600 до 1400 м н.в. През резервата преминава голямото вододелно било, което започва от в.Баташки снежник и се спуска на североизток между реките Въча и Стара река. Склоновете му са стръмни и трудно достъпни. Има и интересни и красиви скални образувания. Отвесните и високи около 100 м бели варовикови стени Стенето и самия връх Купена също с отвесни стени, но със заоблено било живописно обрасло с черен бор. През резервата протичат две реки – Пиздица и Новомахленска. "Купена" е обявен за резерват с цел да се опази ландшафта, красивите пейзажи и интересна и ценна флора, фауна и биоценози. Резерватът съхранява вековни смърчово- белборови, белборови и букови гори. Разширяван три пъти, общата площ на резервата днес е 1761,1 ха. Режим и статус Резерват "Купена" е обявен на 24.11.1961 г. През 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
5. потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени над 25 на сто вследствие на природни бедствия и каламитети. Почви - в резервата са разпространени три типа почви: кафяви горски, канелени и хумусно – карбонатни. Флора и растителност - основният вид в ниските части на резервата (в диапазона 400-1000 м) е зимният дъб. Средната възраст на горите е около 60-70 години. На по-скалистите места в тази зона преобладават съобществата на черния бор. Много интересни са съобществата, които образува зимния дъб с други видове – зимен дъб и бял бор, зимен дъб и бук, зимен дъб и габър и др., някои, от които са много рядко срещани на други места в страната. В най-голяма степен това важи за зимнодъбово-бялборовите съобщества. Във високите части на резервата доминира обикновеният бук. Буковите гори започват от 900 м до почти 1400 м н.в. Средната им възраст е около 80-140 години, но единични екземпляри достигат 160-170 години. Буковите гори в резервата рядко са чисти. Най-разпространените смесени гори са на бука с белия бор. Други смесени съобщества бука образува с елата, зимния дъб, габъра и др. На второ място по разпространение в резервата, между 1100 и 1400 м н.в., са съобществата от бял бор. Съобществата от обикновената ела, които заемат трето място по големина и са разположени между 1100 и 1400 м н. в. Детайлни проучвания на флората все още на са провеждани. Сред интересните представители на висшата флора са родопската горска майка (балкански ендемит) и блатното кокиче. Във фаунистичнo отношение резервата все още не е подробно проучен. Една от водещите цели при обявяването на резервата е била опазване на най-голямата популация на дива коза в Родопите. Числеността й и през 80-те години на миналия век е достигала около 100 индивида, но поради бракониерския лов в началото на 90-те години е била пред прага на пълно унищожение. В момента е останало малко стадо. Установени са също дива котка, катерица, дива свиня, благороден елен, сърна, мечка и др. Рядко се среща заекът, а още по-рядко – златките и белките. Много разнообразен е птичият свят. Срещат се глухар, гургулица, кукувица, папуняк, черен, голям пъстър, малък пъстър и трипръст пъстър кълвач, голям ястреб, обикновен мишелов, скален орел и др. Разпространени са земноводни и влечуги, между които дъждовникът, голямата водна жаба, смокът мишкар и слепокът.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter