Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Острица  

Hits: 9012
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Софийски регион
Острица
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Острица е името на резерват, разположен по склоновете на връх Острица в планината Голо бърдо. Това е една от най-старите защитени територии на територията на България. Резерватът е обявен за такъв през 1943 г. с цел опазването на уникалния релеф, както и на редките тревни и храстови растителни видове. Площите и статута му са променяни многократно през годините. Сега е "поддържан резерват" с площ от 134,6 ха. Горите и земите в неговата територия са изключително държавна собственост, определена със Закона за защитените територии. През 2002 г. е изработен План за управление - специализиран план за опазване на флористичното богатство чрез балансирана намеса в естествените природни процеси, използване на територията за научноизследователска работа, развитие на образователни и познавателни дейности в прилежащите територии. Последните проведени научни изследвания показват, че в поддържан резерват "Острица" има 453 растителни вида, от които 5 български и 37 балкански ендемита. От тях 16 са защитени по Закона за биологичното разнообразие, 23 са включени в Червената книга на България, 2 вида са включени в Бернската конвенция, 4 вида-в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси /IUSN/, 18 вида - в Конвенцията за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /CITES / навателни дейности в прилежащите територии. Не могат да се изброят всички срещащи се в резервата растения. На първо място трябва да се постави емблематичното за неговата територия урумово лале /Tulipa urumoffii Hay/. То е наречено така от австрийския ботаник Хайек, на името на неговия откривател - видния български ботаник Иван Урумов. Освен с жълти, то се среща тук и с червени цветове. Не по-малко интересни и красиви са урумовия лопен /Verbascum urumovii, Stoj. et Acht./, сръбското звънче /Edraiadnthus serbicus (Kern) Petr/, златната раменка /Anthyllis aurea Weld./, райхенбаховата перуника / Iris reincenbachii Heuff. /вилмотианов клин / Astragalus wilmottianus Stoj./ и др. На територията на резервата се срещат над 150 вида билки, от които 9 вида са редки, защитени със специални разпоредби по Закона за лечебните растения. Красив техен представител е пролетния горицвет /Adonis vernalis L./, вид който наскоро бе включен в приложенията на CITES. Уникалното растително богатство в резервата се дължи не само на климата и далечното геологично минало, но и на планинския варовиков карст, който предлага на растенията изключително благоприятни условия за развитие. От ранна пролет до късна есен по склоновете на резервата пъстреят цветовете не само на тревистите, но и на много дървесни и храстови видове - мъждрян/ Fraxinus ornus L./, мукина /Sorbus aria ( L.) Crantz./ черна калина /Viburnum lantana L./, смрадлика /Cottinus ogyggria Scop./, ниско бясно дърво /Dafne cneorum L./, обикновен дрян /Cornus mas L./, обикновен люляк / Syringa vulgaris L./ и др. В Острица са установени 74 вида гръбначни животни. Територията се обитава от 4 вида птици, които са с висок природозащитен статус в Европа: козодой, горска чучулига, полска чучулига и градинска овесарка. Това "бранище" на българската флора се опазва в съответствие със Закона за защитените територии. В него се допускат посещения с научни и образователни цели, след писмено разрешение от Министерството на околната среда и водите. Той може да бъде обект и на познавателен туризъм, според предвидените в плана за управление маршрути по определени туристически пътеки в буферната зона на резервата. Предвижда се и изграждане на информационно- посетителски центрове в Перник и Радомир, както и информационен и контролен пункт в туристическите хижи "Орлите", "Кралев дол" и "Славей", намиращи се в подстъпите към резервата.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter